BBC news presenter Emily Maitlis hesitates to speak up in male company

BBC news presenter Emily Maitlis hesitates to speak up in male company